EXCHANGE RATE - 22.04.2017.

Currency Buying Middle Selling
EUR EUR 121.1308 123.5398 125.9488
CHF CHF 111.9785 115.3823 118.7861
GBP GBP 143.1245 147.4750 151.8255
USD USD 111.8427 115.2424 118.6421
complete rate

Change in Law on Payment Transactions

Obaveštenje o početku postupanja shodno članu 44. stava 1. i 2. Zakona o platnom prometu
 
Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će Banka shodno odredbama člana 44. stav 1. i 2. Zakona o platnom prometu („Sl. glasnik RS“ br. 3/2002 .... i 31/2011), i Odluci o načinu, uslovima i naknadama za preuzimanje podataka u elektronskoj formi o statusnim i drugim promenama pravnih i fizičkih lica registrovanih u Agenciji za privredne registre od Agencije za privredne registre izvršiti inicijalno preuzimanje podataka o svojim klijentima, a počev od 08.12.2011.god. svakodnevno će u elektronskoj formi preuzimati podatke o statusnim i drugim promenama.
 
U skladu sa pomenutim, podsećamo Vas da je neophodno da preduzmete pravne radnje potrebne za usklađivanje podataka u vezi sa otvorenim računima u našoj Banci. U slučaju da je došlo do promene zakonskog zastupnika ili poslovnog imena, potrebno je dostaviti novi depo karton potpisan od strane novog lica ovlašćenog za zastupanje, novi OP Obrazac, kao i  deponovati novi pečat sa novim poslovnim imenom. U suprotnom, Banka je dužna da odbije izvršavanje naloga za plaćanje sve dok se ne izvrše propisane pravne radnje potrebne za usklađivanje podataka.
 
Ukoliko platni promet obavljate elektronskim putem a došlo je do promena navedenih u prethodnom stavu, neophodno je, takođe, preduzeti potrebne radnje za usaglašavanje podataka (podaci u Ugovoru, novi OP obrazac, novi pečat).
 
U slučaju da se upisana promena odnosi na promenu vlasničke strukture, potrebno je dostaviti dokumentaciju za identifikaciju lica u vlasničkom nizu, odnosno za stvarnog vlasnika.
 
Napominjemo da su i klijenti Banke, pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost, a koja se ne registruju kod APR-a već kod drugih organa i organizacija, u obavezi da obaveste Banku o statusnoj i drugoj promeni, kao i da preduzmu neophodne pravne radnje potrebne za usklađivanje podataka u skladu sa ovim promenama i to u roku od tri dana od dana prijema Rešenja o upisu promene.
 

FAQ

Answers to frequently asked questions
izrada sajtova