KURSNA LISTA   -   29.03.2017.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 121.5347 123.9518 126.3689
CHF CHF 112.0902 115.4974 118.9046
GBP GBP 138.0324 142.2281 146.4238
USD USD 111.2711 114.6534 118.0357
kompletna lista

Krediti iz linije EIBMali biznis     Krediti za mali biznis    Krediti iz linije EIB

KREDIT ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA I INVESTICIONI KREDIT IZ LINIJE EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (EIB) 

 

U saradnji sa Evropskom Ivesticionom Bankom, Societe Genrale Banka je omogućila svojim klijentima korišćenje sredstava iz programa kreditne linije EIB.

Program obuhvata kredite za trajna obrtna sredstva i kredite za investicije koji su namenjeni kreditiranju malih privrednih subjekata i preduzetnika.

 

Kredit za trajna obrtna sredstva iz linije EIB

Valute u kojima se kredit odobrava:
 • EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • U deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu
Iznos kredita:
Minimalni iznos je 5.000 EUR  u dinarskoj  protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Maksimalan iznos zavisi od kreditne sposobnosti klijenta.
 
Namena kredita1:
 • Finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava
 • Plaćanje kao ino-dobavljač
Rok otplate:
24 meseca
 
Grace period 2:
Do 6 meseci
 
Otplata kredita:
U jednakim mesečnim anuitetima
 
Kamatna stopa:
7,5% + tromesečni EURIBOR, varijabilna kamatna stopa iskazana na godišnjem nivou
 
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva:
1% od realizovanog iznosa, jednokratno, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj
Posebne klauzule za korisnike kredita
 • Minimum poslovanja 36 meseci
 • Minimalni godišnji prihod po poslednjem finansijskom izveštaju 20.000.000 RSD (osim za sektor zdravstva-bez ograničenja visine godišnjeg prohoda)
 • Minimalni broj zaposlenih – 3 (tri)

Reprezentativni primer kredita za trajna obrtna sredstva iz linije EIB

Valuta EUR4
Iznos kredita 50.000 EUR
Rok otplate (meseci) 24 meseca
NKS na godišnjem nivou 7,5% + 3 M EURIBOR5
Mesečna obaveza 2.253 EUR
Iznos administrativnog troška 500 EUR
Troškovi koji prete odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika 150 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
Menica solidarnog dužnika 150 RSD
Izveštaj kreditnog biroa solidarnog dužnika 240 RSD
EKS na godišnjem nivou 9,00%
Ukupan iznos (glavnica, kamata I troškovi) 54.589 EUR

Investicioni kredit iz linije EIB

Valute u kojima se kredit odobrava:
 • EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • U deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu
Iznos kredita:
Minimalan iznos 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva.  Maksimalan iznos zavisi od kreditne sposobnosti klijenta.
 
Namena kredita1:
 • Finansiranje investicija za materijalnu i nematerijalnu imovinu: oprema ne starija od 10 godina, proširenje kapaciteta, kupovina poslovnog prostora, renoviranje poslovnog prostora, itd. [*3]
Učešće: 
min 20%
 
Rok otplate:
Od 36 do 60 meseci
 
Grejs period 2:
Do 12 meseci
 
Otplata kredita:
U jednakim mesečnim anuitetima
 
Kamatna stopa:
6% + tromesečni EURIBOR, varijabilna kamatna stopa iskazana na godišnjem nivou
 
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva:
1% od realizovanog iznosa, jednokratno, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj
Posebne klauzule za korisnike kredita
 • Minimum poslovanja 36 meseci
 • Minimalni godišnji prihod po poslednjem finansijskom izveštaju 20.000.000 RSD (osim za sektor zdravstva-bez ograničenja visine godišnjeg prohoda)
 • Minimalni broj zaposlenih – 3 (tri)

Reprezentativni primer investicionog kredita iz linije EIB

Valuta u kojoj se ugovara kredit indeksiran u EUR4
Ukupan iznos investicije 62.500 EUR
Učešće (20 %) 12.500 EUR
Iznos kredita 50.000 EUR
Rok otplate (meseci) 60 meseci
NKS na godišnjem nivou 6% + 3 M EURIBOR5
Mesečna obaveza 969 EUR
Iznos administrativnog troska 500 EUR
Troškovi koji prete odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika 150 RSD
Menica vlasnika 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa dužnika 600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa vlasnika 102 RSD
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
EKS na godisnjem nivou 7,06%
Ukupan iznos (glavnica, kamat I troskovi) 59.027 EUR
1 Krediti se ne mogu iskoristiti za: refinansiranje kredita u SGS i drugim bankama, kupovinu zemljišta (osim ukoliko je tehnički neophodno za investiciju)

2 Kamata se obračunava i naplaćuje mesečno i u toku trajanja grejs perioda.
3 Podnosilac zahteva mora dostaviti pisani opis investicije: namena finansiranja, osnovni podaci, itd.

4 Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

5Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - tromesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 14.04.2015. godine iznosila 0,018% godišnje.

EKSPRES KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

Bez učešća i depozita, u dinarima ili evrima

FAKTORING

Ubzajte naplatu potraživanja
izrada sajtova